ALGEMENE VOORWAARDEN

MR CARWASH ZEIST

Artikel 1: Uitleg gebruik

Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van het Autowasbedrijf te informeren naar het juiste gebruik ervan.

Artikel 2: Instructies

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden bij het Autowasbedrijf en dient de aanwijzingen op te volgen die door (een medewerker) van het Autowasbedrijf mondeling of middels gebaren worden gegeven.

Artikel 3: Geschiktheid van het voertuig, bijzonderheden

3.1. Het voertuig van Cliënt is alleen geschikt voor de Autowasbedrijf als het voldoet aan de volgende eisen:

a. Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het Autowasbedrijf is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld met een soft top of minder dan 4 wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.

b. De op de Autowasstraat en wasboxen aangegeven maximum-afmetingen (hoogte-breedte-lengte) mogen niet worden overschreden.

c. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die tijdens de verkregen dienst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en /of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, siertrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten, toch loszitten.

3.2. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het Autowasbedrijf om advies te vragen zonder dat deze medewerker de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt. Cliënt dient bijzonderheden (bv. modificaties of meerdere schaden) voorafgaand aan de was- of poetsbehandeling bij een medewerker van het Autowasbedrijf te melden..

Artikel 4: Wasresultaat

Bij een normaal vervuilde auto mag Cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt mag niet verwachten dat vet, teer en krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5: Wasboxen

Het gebruik van zogenoemde wasboxen van de wasstraat is geheel voor risico van Cliënt. Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig van Cliënt die is ontstaan door het gebruik van de Wasbox.

Artikel 6: Binnenreiniging

Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken (waaronder lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren) van Cliënt en/of derden die zich in het voertuig bevinden. Cliënt is ook zelf verantwoordelijk voor eventueel loszittende delen van het dashboard en andere binnenpanelen van het voertuig.

Artikel 7: Klachten

7.1 In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals Cliënt redelijkerwijs mocht verwachten, dient Cliënt een medewerker van het Autowasbedrijf onverwijld aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het Autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft Cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen met gebruikmaking van een wasprogramma dat door het Autowasbedrijf wordt gekozen.

7.2 Indien de Cliënt niet tevreden is met de verrichtte werkzaamheden, zal het Autowasbedrijf deze opnieuw verrichten. Is de Cliënt hierna nog steeds niet tevreden en wilt de Cliënt geld terug, is dit niet mogelijk. Het autowasbedrijf zal er alles aan doen om de Cliënt tevreden te stellen, maar het Autowasbedrijf zal in geen enkele situatie geld terugstorten. Gaat de Cliënt hier niet mee akkoord, dan kan het Autowasbedrijf het bedrag uitkeren op een waspas van het Autowasbedrijf.

Artikel 8: Schade

8.1 Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade of gederfde winst.

8.2. Het Autowasbedrijf is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door aantoonbare fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikt (was)middel of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4500,00 exclusief btw behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

8.3 Cliënt is aansprakelijk voor schade bij eigen voertuig, bij het Autowasbedrijf of bij andere gebruikers, wanneer Cliënt instructies niet opvolgt en of een ongeschikte dienst laat uitvoeren aan zijn voertuig.

8.4 Schade, waarvoor cliënt meent dat het Autowasbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein van de het Autowasbedrijf, maar in ieder geval binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het Autowasbedrijf te worden gemeld.

8.5 Het Autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf geen verzoek tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het Autowasbedrijf.

8.6 Indien Cliënt van mening is dat het Autowasbedrijf aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot het Autowasbedrijf te hebben gericht), wenden tot een door het Autowasbedrijf aangewezen schade expertisebedrijf. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan het schade expertisebedrijf een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf. Cliënt en het Autowasbedrijf volgen de conclusie van deze schaderapportage op. Dit schaderapport zal bindend zijn, tenzij de meeste gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over vermeende aansprakelijkheid van het Autowas

bedrijf te vragen.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht is het Autowasbedrijf niet aansprakelijk voor directe schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een tekortkoming die het Autowasbedrijf niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat het Autowasbedrijf door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

Artikel 10: Weigeren van klanten

Het Autowasbedrijf kan een (potentiële) Cliënt weigeren indien zijn voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.